Arhiva vijesti

26.07.2017
Natječaj za radno mjesto - blagajnik/ca
Baranjski vodovod provodi natječaj za za prijam u radni odnos na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice s rodiljinog i/ili roditeljskog dopusta za radno mjesto BLAGAJNIK/CA- 1 izvršitelj
Baranjski vodovod provodi natječaj za za prijam u radni odnos na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice s rodiljinog i/ili roditeljskog dopusta za radno mjesto BLAGAJNIK/CA- 1 izvršitelj

Opći uvjeti za obavljanje posla:
1. Punoljetnost,
2. Hrvatsko državljanstvo,
3. Zdravstvena sposobnost za obavljane poslova radnog mjesta,
4. Stručna sprema SSS,
5. Radno iskustvo: 1 godina.

Posebni uvjeti za obavljane posla:
- Osnovna osposobljenost za rad na računalu.

Dodatni poželjni uvjet:
Kandidati koji imaju najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima rada na Blagajni.

Putni trošak: Nema.

Mjesto rada: Beli Manastir.

Opis poslova:
- izrađuje blagajnička izvješća;
- obavlja poslove blagajničkog poslovanja Društva;
- obavlja razne uplate i isplate gotovine;
- izrađuje spiskove uplata za vodu i kanalizaciju i ostale spiskove po potrebi;
- obrađuje čekove građana tekućih računa do konačne realizacije u nadležnoj službi
platnog prometa, FINA-i;
- izrađuje statistička izvješća obrasca TRG 13;
- izrađuje izvješća o isplatama naknada materijalnih prava zaposlenika – obrazac
TMP/96;
- sukladno polaže gotovinu iznad blagajničkog maksimuma nadležnoj osobi, odnosno
FINA-i;
- materijalno je odgovoran za povjereni novac i pravodobnu obradu i dostavu i otpremu
podataka kojim raspolaže, te za kvalitetu i kvantitetu izvršenog posla;

Koeficijent za radno mjesto: 0,95. Osnovna plaća se utvrđuje umnoškom vrijednosti boda i
koeficijenta za radno mjesto. Osnovna plaća se uvećava po osnovi dodatka za radni staž. Polazna
osnovica obračuna plaće iznosi 5.415,37kn.

Uz prijavu na natječaj kandidat mora priložiti:
- životopis,
- preslika domovnice ili osobne iskaznice,
- preslika svjedodžbe,
- preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u
bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o
radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,
- potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci.

Prijava kandidata mora biti vlastoručno potpisana s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju
uvjeta. Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici na adresu: Baranjski vodovod d.o.o. Beli
Manastir, Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir u roku od 8 (osam) dana od dana objave
natječaja na mrežnoj stranici društva i Narodnih novina d.d. s naznakom „Za natječaj Blagajnik/ca“.
www. baranjski – vodovod.hr
www. nn.hr

Prijave dostavljene na drugi način (mail.fax i sl), kao i nepravodobne i nepotpune prijave neće se
razmatrati.


Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se
prethodna provjera znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj
provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je odustao od natječaja.
S odabranim kandidatom sklopit će se Ugovor o radu na određeno vrijeme do povratka
privremeno nenazočne radnice s rodiljinog i/ili roditeljskog dopusta.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 3 dana od dana izbora.
U Belom Manastiru, 12.07.2017.g.
Ur.broj:01-970/17
GP